आषाढ २०७८ ०१ मंगलबार 15th June 2021
  • बैशाख
  • Apr/May 2020
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • ३० 12
  • ०१ 13
  • ०२ 14
  • ०३ 15
  • ०४ 16
  • ०५ 17
  • ०६ 18
  • ०७ 19
  • ०८ 20
  • ०९ 21
  • १० 22
  • ११ 23
  • १२ 24
  • १३ 25
  • १४ 26
  • १५ 27
  • १६ 28
  • १७ 29
  • १८ 30
  • १९ 01
  • २० 02
  • २१ 03
  • २२ 04
  • २३ 05
  • २४ 06
  • २५ 07
  • २६ 08
  • २७ 09
  • २८ 10
  • २९ 11
  • ३० 12
  • ३१ 13
  • ०१ 14
  • ०२ 15
  • ०३ 16
  • ०४ 17
  • ०५ 18
  • ०६ 19
  • ०७ 20
  • ०८ 21
  • ०९ 22
  • १० 23
  • जेष्ठ
  • May/Jun 2020
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • २८ 10
  • २९ 11
  • ३० 12
  • ३१ 13
  • ०१ 14
  • ०२ 15
  • ०३ 16
  • ०४ 17
  • ०५ 18
  • ०६ 19
  • ०७ 20
  • ०८ 21
  • ०९ 22
  • १० 23
  • ११ 24
  • १२ 25
  • १३ 26
  • १४ 27
  • १५ 28
  • १६ 29
  • १७ 30
  • १८ 31
  • १९ 01
  • २० 02
  • २१ 03
  • २२ 04
  • २३ 05
  • २४ 06
  • २५ 07
  • २६ 08
  • २७ 09
  • २८ 10
  • २९ 11
  • ३० 12
  • ३१ 13
  • ३२ 14
  • ०१ 15
  • ०२ 16
  • ०३ 17
  • ०४ 18
  • ०५ 19
  • ०६ 20
  • अषाढ
  • Jun/Jul 2020
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • ३२ 14
  • ०१ 15
  • ०२ 16
  • ०३ 17
  • ०४ 18
  • ०५ 19
  • ०६ 20
  • ०७ 21
  • ०८ 22
  • ०९ 23
  • १० 24
  • ११ 25
  • १२ 26
  • १३ 27
  • १४ 28
  • १५ 29
  • १६ 30
  • १७ 01
  • १८ 02
  • १९ 03
  • २० 04
  • २१ 05
  • २२ 06
  • २३ 07
  • २४ 08
  • २५ 09
  • २६ 10
  • २७ 11
  • २८ 12
  • २९ 13
  • ३० 14
  • ३१ 15
  • ०१ 16
  • ०२ 17
  • ०३ 18
  • ०४ 19
  • ०५ 20
  • ०६ 21
  • ०७ 22
  • ०८ 23
  • ०९ 24
  • १० 25
  • श्रावण
  • Jul/Aug 2020
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • २८ 12
  • २९ 13
  • ३० 14
  • ३१ 15
  • ०१ 16
  • ०२ 17
  • ०३ 18
  • ०४ 19
  • ०५ 20
  • ०६ 21
  • ०७ 22
  • ०८ 23
  • ०९ 24
  • १० 25
  • ११ 26
  • १२ 27
  • १३ 28
  • १४ 29
  • १५ 30
  • १६ 31
  • १७ 01
  • १८ 02
  • १९ 03
  • २० 04
  • २१ 05
  • २२ 06
  • २३ 07
  • २४ 08
  • २५ 09
  • २६ 10
  • २७ 11
  • २८ 12
  • २९ 13
  • ३० 14
  • ३१ 15
  • ३२ 16
  • ०१ 17
  • ०२ 18
  • ०३ 19
  • ०४ 20
  • ०५ 21
  • ०६ 22
  • भाद्र
  • Aug/Sept 2020
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • ३२ 16
  • ०१ 17
  • ०२ 18
  • ०३ 19
  • ०४ 20
  • ०५ 21
  • ०६ 22
  • ०७ 23
  • ०८ 24
  • ०९ 25
  • १० 26
  • ११ 27
  • १२ 28
  • १३ 29
  • १४ 30
  • १५ 31
  • १६ 01
  • १७ 02
  • १८ 03
  • १९ 04
  • २० 05
  • २१ 06
  • २२ 07
  • २३ 08
  • २४ 09
  • २५ 10
  • २६ 11
  • २७ 12
  • २८ 13
  • २९ 14
  • ३० 15
  • ३१ 16
  • ०१ 17
  • ०२ 18
  • ०३ 19
  • ०४ 20
  • ०५ 21
  • ०६ 22
  • ०७ 23
  • ०८ 24
  • ०९ 25
  • १० 26
  • आश्विन
  • Sept/Oct 2020
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • २८ 13
  • २९ 14
  • ३० 15
  • ३१ 16
  • ०१ 17
  • ०२ 18
  • ०३ 19
  • ०४ 20
  • ०५ 21
  • ०६ 22
  • ०७ 23
  • ०८ 24
  • ०९ 25
  • १० 26
  • ११ 27
  • १२ 28
  • १३ 29
  • १४ 30
  • १५ 01
  • १६ 02
  • १७ 03
  • १८ 04
  • १९ 05
  • २० 06
  • २१ 07
  • २२ 08
  • २३ 09
  • २४ 10
  • २५ 11
  • २६ 12
  • २७ 13
  • २८ 14
  • २९ 15
  • ३० 16
  • ०१ 17
  • ०२ 18
  • ०३ 19
  • ०४ 20
  • ०५ 21
  • ०६ 22
  • ०७ 23
  • ०८ 24
  • कार्तिक
  • Oct/Nov 2020
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • २५ 11
  • २६ 12
  • २७ 13
  • २८ 14
  • २९ 15
  • ३० 16
  • ०१ 17
  • ०२ 18
  • ०३ 19
  • ०४ 20
  • ०५ 21
  • ०६ 22
  • ०७ 23
  • ०८ 24
  • ०९ 25
  • १० 26
  • ११ 27
  • १२ 28
  • १३ 29
  • १४ 30
  • १५ 31
  • १६ 01
  • १७ 02
  • १८ 03
  • १९ 04
  • २० 05
  • २१ 06
  • २२ 07
  • २३ 08
  • २४ 09
  • २५ 10
  • २६ 11
  • २७ 12
  • २८ 13
  • २९ 14
  • ३० 15
  • ०१ 16
  • ०२ 17
  • ०३ 18
  • ०४ 19
  • ०५ 20
  • ०६ 21
  • मंगसिर
  • Nov/Dec 2020
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • ३० 15
  • ०१ 16
  • ०२ 17
  • ०३ 18
  • ०४ 19
  • ०५ 20
  • ०६ 21
  • ०७ 22
  • ०८ 23
  • ०९ 24
  • १० 25
  • ११ 26
  • १२ 27
  • १३ 28
  • १४ 29
  • १५ 30
  • १६ 01
  • १७ 02
  • १८ 03
  • १९ 04
  • २० 05
  • २१ 06
  • २२ 07
  • २३ 08
  • २४ 09
  • २५ 10
  • २६ 11
  • २७ 12
  • २८ 13
  • २९ 14
  • ३० 15
  • ०१ 16
  • ०२ 17
  • ०३ 18
  • ०४ 19
  • ०५ 20
  • ०६ 21
  • ०७ 22
  • ०८ 23
  • ०९ 24
  • १० 25
  • ११ 26
  • पौष
  • Dec/Jan 2020/2021
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • २८ 13
  • २९ 14
  • ३० 15
  • ०१ 16
  • ०२ 17
  • ०३ 18
  • ०४ 19
  • ०५ 20
  • ०६ 21
  • ०७ 22
  • ०८ 23
  • ०९ 24
  • १० 25
  • ११ 26
  • १२ 27
  • १३ 28
  • १४ 29
  • १५ 30
  • १६ 31
  • १७ 01
  • १८ 02
  • १९ 03
  • २० 04
  • २१ 05
  • २२ 06
  • २३ 07
  • २४ 08
  • २५ 09
  • २६ 10
  • २७ 11
  • २८ 12
  • २९ 13
  • ०१ 14
  • ०२ 15
  • ०३ 16
  • ०४ 17
  • ०५ 18
  • ०६ 19
  • ०७ 20
  • ०८ 21
  • ०९ 22
  • १० 23
  • माघ
  • Jan/Feb 2021
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • २६ 10
  • २७ 11
  • २८ 12
  • २९ 13
  • ०१ 14
  • ०२ 15
  • ०३ 16
  • ०४ 17
  • ०५ 18
  • ०६ 19
  • ०७ 20
  • ०८ 21
  • ०९ 22
  • १० 23
  • ११ 24
  • १२ 25
  • १३ 26
  • १४ 27
  • १५ 28
  • १६ 29
  • १७ 30
  • १८ 31
  • १९ 01
  • २० 02
  • २१ 03
  • २२ 04
  • २३ 05
  • २४ 06
  • २५ 07
  • २६ 08
  • २७ 09
  • २८ 10
  • २९ 11
  • ३० 12
  • ०१ 13
  • ०२ 14
  • ०३ 15
  • ०४ 16
  • ०५ 17
  • ०६ 18
  • ०७ 19
  • ०८ 20
  • फाल्गुन
  • Feb/Mar 2021
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • २५ 07
  • २६ 08
  • २७ 09
  • २८ 10
  • २९ 11
  • ३० 12
  • ०१ 13
  • ०२ 14
  • ०३ 15
  • ०४ 16
  • ०५ 17
  • ०६ 18
  • ०७ 19
  • ०८ 20
  • ०९ 21
  • १० 22
  • ११ 23
  • १२ 24
  • १३ 25
  • १४ 26
  • १५ 27
  • १६ 28
  • १७ 01
  • १८ 02
  • १९ 03
  • २० 04
  • २१ 05
  • २२ 06
  • २३ 07
  • २४ 08
  • २५ 09
  • २६ 10
  • २७ 11
  • २८ 12
  • २९ 13
  • ०१ 14
  • ०२ 15
  • ०३ 16
  • ०४ 17
  • ०५ 18
  • ०६ 19
  • ०७ 20
  • चैत्र
  • Mar/Apr 2021
  • आइ
  • सोम
  • मंग
  • बुध
  • बिहि
  • शुक्र
  • शन
  • ०१ 14
  • ०२ 15
  • ०३ 16
  • ०४ 17
  • ०५ 18
  • ०६ 19
  • ०७ 20
  • ०८ 21
  • ०९ 22
  • १० 23
  • ११ 24
  • १२ 25
  • १३ 26
  • १४ 27
  • १५ 28
  • १६ 29
  • १७ 30
  • १८ 31
  • १९ 01
  • २० 02
  • २१ 03
  • २२ 04
  • २३ 05
  • २४ 06
  • २५ 07
  • २६ 08
  • २७ 09
  • २८ 10
  • २९ 11
  • ३० 12
  • ३१ 13
  • ०१ 14
  • ०२ 15
  • ०३ 16
  • ०४ 17
  • ०५ 18
  • ०६ 19
  • ०७ 20
  • ०८ 21
  • ०९ 22
  • १० 23
  • ११ 24
आउँदा दिनहरु
 • क्रिसमस, षष्ठी
  १९३ दिन बाँकीपौष १०
 • मकर संक्रान्ती
  तिलको लड्डु खाने दिन, त्रयोदशी
  २१४ दिन बाँकीमाघ ०१
 • घोडेजात्रा, द्वितीया
  २७८ दिन बाँकीचैत्र ०६
 • राम नवमी, एकादशी
  २८६ दिन बाँकीचैत्र १४
मह्त्वपुर्ण दिनहरु
 • क्रिसमस१९३ दिन बाँकी
 • मकर संक्रान्ती
  तिलको लड्डु खाने दिन२१४ दिन बाँकी
 • घोडेजात्रा२७८ दिन बाँकी
 • राम नवमी२८६ दिन बाँकी

मिति रुपान्तरण / Date Converter

माथिको मिति रुपान्तरक यन्त्र प्रयोग गरेर आफूले चाहेको मिति बिक्रम संबत बाट एन्नो डोमिनि (बि. सं. बाट ए. डी.) तथा एन्नो डोमिनि बाट बिक्रम संबत ( ए. डी. बाट बि. सं.) मा रुपान्तरण गर्नुहोला।